Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   6 7 8 9 11 13   Další   

Deregulace nájemného z bytu a změna občanského zákoníku

Dnem 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zák. č.40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

GARANTOVANÁ INVESTICE DO ČESKÝCH AKCIÍ

Na základě smlouvy o spolupráci s Volksbank nabízíme jako alternativu k fondu ČSOB bytových družstev pro zhodnocování volných finančních prostředků na delší období garantovaný strukturovaný produkt Volksbank PX Garant.

 

Zaúčtování oceňovacího rozdílu z prodaných cenných papírů

Příklad pro účetní uzávěrku) Na Vaše častá přání zveřejňujeme modelový případ účtování nákupu cenných papírů bytovým družstvem. V našem případě zakoupilo hypotetické bytové družstvo 1.4.2004 celkem 35 432 kusů realizovatelných cenných papírů. Dne 28.12.2005 prodalo 1605 kusů...

 

Stavební spoření s překlenovacím úvěrem a úvěrem na technické zhodnocení s dotací

Ve Zpravodaji SČMBD č. 6/2005 na str. 9 byl publikován příklad účtování stavebního spoření s překlenovacím úvěrem. Příklad je doplněn o účtování dotace k úrokům od ČMZRB. Úroková sazba činí 4 %. Od ČMZRB byla poskytnuta dotace k úroku ve výši 4 % bodů. Časové rozlišení výše dotace k úroku je nutno provádět ke konci každého roku ( nikoliv za určité období viz operace 20 – 23).

 

Dispozice s uvolněným družstevním bytem – ekonomické aspekty

Varianty nakládání s uvolněným družstevním bytem pořízeným podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby a jejich ekonomické dopady.

 

Úroky z prodlení

Výpočet úroků z prodlení před a po změně sazby provedené nařízením vlády č.163/2005 Sb. s účinností od 28.4.2005.  

 

Stavební spoření

Účtování stavebního spoření s překlenovacím úvěrem.

 

Odložená daň + účtování úvěrů

více v příloze...

 

Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek

Stanovisko Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona o daních z příjmů v podmínkách SVJ. Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek .

 

Přehled plnění bytového družstva v rámci ekonomické činnosti

a jejich zahrnování do obratu rozhodného pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty.

 

Příloha k účetní závěrce SVJ

V souvislosti s vydáním vyhlášky 504/2002 Sb. mají společenství vlastníků jednotek povinnost sestavovat přílohu k účetní závěrce s novým obsahem. Buď ji mohou sestavit popisným způsobem nebo ve formě tabulek...

 

Zveřejňování účetní závěrky SVJ

Odbor účetnictví MF ČR dopisem č.j. 283/61 905/2003 ve věci zveřejňování účetní závěrky SVJ nám sdělil, že platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku pro SVJ obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.

 

Stanovisko k ocenění pozemků bezúplatně nabytých bytovými družstvy od státu

Bytová družstva, která bezúplatně nabyla do vlastnictví od státu pozemky tvořící jeden funkční celek s bytovým domem nebo garážemi, které byly podrobněji vymezeny v § 60a zákona č. 229/2001 Sb., zaúčtují tyto pozemky v cenách převzatých z účetnictví příslušných předávajících organizačních složek. Příslušné organizační složky byly povinny zavést pozemky do účetnictví v roce 1991 v cenách podle tehdy platných oceňovacích předpisů.

 

Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, byl s účinností od 1. ledna 2004 novelizován zákonem č. 420/2003 Sb. (viz částka 139 Sbírky zákonů z 12. prosince 2003). Novelou dochází k těmto nejdůležitějším změnám:

 

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek

Vnitřní směrnice byla vytvořena pro bytová družstva, která zpracovávají účetnictví a provádějí správu pro společenství vlastníků jednotek .

 
   Dopředu   6 7 8 9 11 13   Další   

Nahoru