Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   5 6 7 8 10 12 13   Další   

Cestovní náhrady členům statutárních a jiných orgánů

Daňová uznatelnost cestovních náhrad členům orgánů družstva

 

Funkcionářské odměny

Funkcionářské odměny v roce 2008

 

Umístění zařízení cizí osoby na družstevním domě z hlediska DPH

Pronájem stavby nebo poskytnutí práva využití věci? V praxi je velmi časté, že bytové družstvo – plátce DPH poskytuje cizí osobě část střechy nebo jiné konstrukce svého domu za účelem umístění anténních nosičů, reklamních tabulí nebo jiných zařízení.

 

Zveřejňování účetní závěrky SVJ v digitalizované podobě

Na základě našeho dotazu ke zveřejňování účetní závěrky SVJ v digitalizované podobě se Odbor informatiky a statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR dopisem čj. 18/2007 – OIS – SP/127 vyjádřil následně:

 

Úhrada za užívání družstevního bytu po skončení nájemního poměru

Úhrada uživatele bytu po zániku nájmu - právní a ekonomické aspekty Podle § 714 občanského zákoníku (OZ) zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Nejčastěji k tomu dochází vyloučením člena kvůli neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu.

 

Změna zákona o účetnictví

 

Příklad stanovení daně z příjmů SVJ

Příklad stanovení daně z příjmů SVJ včetně vyplnění daňového přiznání

 

Účtování programu Panel a stavebního spoření

Příklady účtování v bytovém družstvu - program Panel a stavební spoření

 

Daňové odpisy technického zhodnocení nehmotného majetku

Postup stanovení daňových odpisů software po provedení jeho technického zhodnocení na konkrétních příkladech.

 

Uplatňování zákona č. 107/2006 Sb. v družstevních bytech postavených podle předpisů o finanční, úvěr

Stanovisko ministerstva financí k rozporu mezi zákonem č. 107/2006 Sb. a vyhláškou č. 85/1997 Sb. Již dříve jsme upozornili na rozpor mezi zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a vyhláškou č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů:

 

Účtování stavebního spoření

Příklady účtování úvěru ze stavebního spoření: dotace k úroku z úvěru pro BD, stavební spoření nájemců bytů s vinkulací ve prospěch BD, stavební spoření členů SVJ s vinkulací ve prospěch SVJ, program "Panel".

 

Novela zákona o správě daní a poplatků

Nová úprava penále a úroku z prodlení v zákoně o správě daní a poplatků. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 230/2006 Sb. (o státní statistické službě). Upozorňujeme zejména na novou úpravu penále a úroku z prodlení, která nabude účinnosti 1.1. 2007.

 

Rozdělení nákladů na opravy mezi spoluvlastníky domu a nájemce družstevních bytů

Příklady rozdělení nákladů na opravu domu mezi družstvo a ostatní vlastníky bytů a mezi nájemce družstevních bytů pořízených podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby.

 

Odměna člena orgánu společenství vlastníků jednotek

Odměna osoby, která zastupuje v orgánu SVJ (nebo jiné právnické osoby) družstvo, je příjmem této fyzické osoby, nikoliv příjmem družstva.

 
   Dopředu   5 6 7 8 10 12 13   Další   

Nahoru