Přidat stránku pod názvem:

Milí družstevní přátelé.

V okamžiku zahájení psaní tohoto příspěvku zbývá do někým předpokládaného konce světa 24 hodin. Pokud ten pátek 21. 12. přežijeme, tak bytová družstva na území dnešních Čech, Moravy a Slezska oslaví více než 160 narozeniny. A navíc nám opět končí jeden kalendářní rok. To jsou určitě dobré důvody k zamyšlení.

Svaz českých a moravských bytových družstev stále sdružuje skoro 700 bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, která spravují téměř 700.000 jednotek, tedy 17% bytového fondu v České republice. Jsme pořád největším organizovaným správcem bytového fondu a naše členská družstva jsou úhrnem stále ještě největším vlastníkem bytů (co do počtu i hodnoty) v naší zemi.

Čím to je, že bytová družstva jsou dlouhodobě úspěšnou podnikatelskou formou napříč politickými režimy, válkami a hospodářskými krizemi? Proč jejich úspěšné podnikání a význam přesahuje životnost monarchií, totalitních režimů i mladých demokracií? Proč přes cílenou anti propagandu vládnoucí administrativy a systémové snahy o likvidaci - naposledy v devadesátých létech dvacátého století - bytová družstva úspěšně reprezentují české bydlení a sociální soudržnost v české společnosti? Odpověď na tyto otázky najdeme v některých základních principech existence bytových družstev a družstev vůbec:


1) Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, otevřenými pro všechny osoby, které  mohou využívat jejich služeb a jsou ochotny plnit členské povinnosti bez  rozdílu pohlaví a bez diskriminace společenské, rasové, politické nebo náboženské.

2) Družstva jsou demokratickými organizacemi spravovanými svými členy, kteří se aktivně podílejí na plánování, řízení a kontrole jejich činnosti. Ti, kteří pracují ve volených funkcích, jsou zodpovědní přímo členské základně. Družstva se na všech stupních řídí demokratickými principy a všichni členové mají stejné hlasovací právo.

3) Družstevníci se podílejí na vytváření majetku družstva a kontrolují jeho využití.  Alespoň část tohoto majetku je obvykle v nedělitelném vlastnictví družstva.   Členové rozhodují o použití zisku družstva, který si vedoucí funkcionáři nerozdělují do dividend a tantiemů, ale reinvestují ho ve prospěch všech členů.


4) Družstva jsou samostatnými a nezávislými organizacemi. Zajištění demokratické samosprávy a zachování družstevní nezávislosti je základní podmínkou při jednání družstva o spolupráci s jinými organizacemi a institucemi,  včetně vlády, nebo při získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

5) Družstva slouží co nejlépe svým členům a přispívají k rozvoji družstevního hnutí ve spolupráci s dalšími družstevními organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni.

6) Družstva usilují, na základě programu schváleného svými členy, o dosažení trvale udržitelného rozvoje obce, regionu a celé společnosti.

Sečteno, podtrženo, družstva jsou založena na demokratických hodnotách, jako je rovnost, spravedlnost a solidarita. V souladu s družstevními tradicemi se členové družstev řídí takovými morálními principy jako je čestnost a otevřenost v jednání, spoluodpovědnost za dění ve společnosti a péče o druhé.

Úspěšnou činnost stavebních bytových družstev dokládá proměna českých a moravských sídlišť, která z velké části proběhla v předchozích letech.  Je třeba zdůraznit, že se nejedná pouze o proměnu vizuální. Ve většině případu byly domy vlastněné či spravované bytovými družstvy podrobeny komplexní regeneraci směřující ke snížení energetické náročnosti jejich provozu, prodloužení jejich životnosti a zvýšení celkového standardu bydlení.

K pokračování v této celospolečensky prospěšné činnosti i v roce 2013 Vám všem přeji hodně zdraví, síly a moudrosti.

Ing. Vít Vaníček

Předseda SČMBD

Nahoru