Přidat stránku pod názvem:

Legislativa upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Seznam právních předpisů BOZP

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 
Vyhláška ČUBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

VYHLÁŠKA ČUBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 
NV č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na BOZP při pracích na staveništi
 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., vzhled a umístění bezpečnostních značek
 
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
 
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 
Zákon č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., způsob a evidence pracovních úrazů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

2005

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhláška č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 
Vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (účinnost 1.1.2007)

Zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(účinnost 1.1.2007)

Vyhláška  č.79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách

Nahoru