Přidat stránku pod názvem:

Koordinátoři BOZP_konzultační dny září 2008

Problematika koordinátorů je upravena především v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) .

Je zde stanoveno několik povinností zadavatele stavby:

Zásadně novým požadavkem je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí
a náročností stavebního díla.


Zadavatel stavby musí určit koordinátora jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho realizace, v těchto případech (viz. schéma 1 - příloh 1:postup zadavatele stavby dle zákona. Zdroj: stránky MPSV)SCHEMA_1.pdfSCHEMA_1.pdf (224,97 KB)

  • pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo
  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu (člověkodní).

Př: stavba realizována od března do listopadu tj. 9 měsíců x 23 dní x 4 (odhad průměrného počtu pracovníků vykonávající práce na stavbě denně)

Přitom musí na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. (viz. schéma 2 - příloha 2: Rozhodovací schéma zadavatele. Zdroj: stránky MPSV)SCHEMA_2.pdf SCHEMA_2.pdf (476,38 KB)

   Zákon dále vyjmenovává, kdy koordinátor nemusí být ustaven a to v případech, kdy:

  • kdy zadavatel nemá povinnost doručit oznámení o zahájení prací na OIP,
  • které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí (viz § 160 odst. 3 stavebního zákona),
  • které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (viz § 103 stavebního zákona).

Pro stavby, pro které bylo vydáno stavební povolení do konce roku 2006 nebo byly do konce roku 2006 zahájeny, též nemusí zadavatel koordinátora určit.Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit  oznámení o Zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při délce trvání stavebních prací a činností, která odůvodňuje potřebu koordinátora na stavbě je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou - li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., a to v jeho příloze č.5. Plán je vypracováván během přípravy stavby, musí obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován, musí být odsouhlasen a prokazatelně s ním musí být seznámeni všichni zhotovitelé.   

Koordinátor:

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích je zřizován ve veřejném zájmu a v zájmu bezpečné práce na stavbách. Koordinátorem může být fyzická i právnická osoba. Právnická osoba může vykonávat činnosti koordinátora pouze tehdy, je - li výkon zajištěn odborně způsobilou fyzickou osobou. Činnost koordinátora může vykonávat
 i zadavatel stavby je - li k tomu odborně způsobilý.

Zákon koordinátora charakterizuje jako absolventa střední odborné, vyšší odborné nebo vysoké školy v oblasti technických věd a technologií s odbornou praxí a případně absolvovaným doplňkovým specializovaným vzděláním.

Pro výkon funkce by mě] být koordinátor vybaven znalostmi ve funkčním technickém a organizačním plánování a provádění staveb, měl by znát technické předpisy a normy, jednotlivé typy staveb a stavebních objektů, měl by se orientovat v pravidlech organizace výstavby a časových harmonogramů, ve stavebních materiálech a technologiích, měl by vědět, co jsou to přejímky prací a měl by být specialistou na odhalování rizik. Bezpodmínečná je znalost platných zákonů a vyhlášek v oblasti výstavby, v bezpečnosti práce na stavbách, v opatřeních BOZP při výstavbě i po jejím dokončení, v pravidlech bezpečnosti při provádění jednotlivých druhů prací - těmto požadavkům vyhovují např. všichni bezpečnostní technici a manažeři zhotovitelů staveb

C Co vlastně koordinátor dělá a zpracovává?

Již v období přípravy stavby musí - je-li jmenován a pokud si to stavebník nezařídí sám - zajistit a zpracovat pro stavebníka údaje do „Oznámení o zahájení prací"" s náležitostmi stanovenými nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a doručit jej jeho jménem orgánu státního odborného dozoru - místně příslušné Inspekci práce. On také většinou z pověření stavebníka vyvěšuje, tedy zveřejňuje příslušné Oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště. Je samozřejmé, že se seznámí s projektovou dokumentací stavby, v přípravné fázi zejména s dokumentací pro stavební řízení (případně územní rozhodnutí), měl by se osobně setkat
a konzultovat otázky bezpečné práce, ale i provozu stavby po jejím dokončení, s nositelem projekční zakázky, tj. s architektem nebo stavebním inženýrem.

Nejdůležitější odbornou činností, kterou koordinátor většinou připravuje a zpracovává jako součást projektové dokumentace pro ohlášení nebo stavební povolení je „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi"" (dále jen „Plán"), který musí přizpůsobit druhu a velikosti stavebního díla tak, aby vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Při zpracování tohoto Plánu koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele stavby (bezpečnostního technika nebo manažera) v zákonných povinnostech zabezpečit stavbu z hlediska bezpečné práce, příslušných proškolováni, osobních ochranných pomůcek atp. Plán charakterizuje nutná koordinační opatření BOZP při souběžné nebo následné práci v čase i ve způsobu provedení. Plán kromě specifikace rizik vč. označení předpisu, ve kterém je uvedeno, jak má být daným rizikům předcházeno bývá doplněn časovým harmonogramem postupu výstavby s vyznačením kritických bodů a kontrolních dnů vč. vyznačení koordinovaných společných bezpečnostních opatření, konstrukčním schématem stavby a grafickým znázorněním staveniště a jeho okolí.

povinnosti_a_legislativa_BOZP.xls povinnosti_a_legislativa_BOZP.xls (51,00 KB)

 
 

Nahoru