Přidat stránku pod názvem:

K oprávnění členské schůze družstva rozhodnout o zvýšení členského vkladu

V Právních rozhledech číslo 8/2005 z 20. dubna 2005 bylo zveřejněno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR: K oprávnění členské schůze družstva rozhodnout o zvýšení členského vkladu. Jde o rozsudek NS ČR ze dne 8.6. 2004 , sp. zn. 29 Odo 984/2003 ( k § 223 ObchZ) a právní věta zní: Členská schůze družstva nemůže uložit stávajícím členům povinnost zvýšit členský vklad .

V odůvodnění je krom jiného uvedeno, že členství v družstvu vzniká na základě dobrovolného závazku člena podílet se na základním kapitálu družstva, v rozsahu vyplývajícím ze stanov družstva, který je členovi v době jeho vstupu do družstva znám. Z toho plyne,, že za situace, kdy obchodní zákoník výslovně neupravuje možnost rozhodnout o zvýšení vkladové povinnosti stávajícího člena družstva, není takový postup přípustný. Je-li totiž podmínkou vstupu do družstva dobrovolný závazek člena k převzetí vkladu, nemůže být podmínkou setrvání v družstvu povinné převzetí dalšího vkladu.Takový postup je v rozporu s úpravou členství v družstvu a rovněž s jednou ze zásad, kterou se řídí ObchZ, totiž že rozsah účasti na základním kapitálu PO závisí na rozhodnutí toho, kdo takovou účast nabývá nebo zvyšuje. To ovšem neznamená, že by se člen družstva nemohl dobrovolně zavázat k převzetí dalšího vkladu do družstva. Takové rozhodnutí mu však nelze vnutit, a to ani většinovým rozhodnutím ostatních členů na členské schůzi, a již vůbec ne pod hrozbou vyloučení z družstva.

Nahoru