Přidat stránku pod názvem:

Jak účtovat rekonstrukci balkonů

Jsem předsedou výboru SVJ v našem panelovém domě. V souvislosti s výměnou balkonů v našem domě u 24 bytů z celkových 36 dochází ke střetu při úhradě nákladů. Vlastníci, kteří balkony u bytu nemají, se zdráhají uhradit poměrnou část nákladů odpovídající jejich spoluvlastnickému podílu.

Výbor vycházel z několika stanovisek uveřejněných v tisku, kde je kromě jiného uvedeno, že ministerstvo financí považuje balkony za společné části domu. Jaké jsou současné právní názory na to, jak má být výměna balkonu řešena účetně? -- (J. R.,Bechyně)

Balkony jsou v souladu se zákonem o vlastnictví bytu společnou částí domu. Podle tohoto zákona se každý vlastník podílí na nákladech na správu domu, tedy i na opravách částkou odpovídající výši jeho spoluvlastnického podílu, nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak. Jestliže k takové dohode mezi všemi vlastníky nedošlo, rozdělí se v daném případě náklady na opravy balkonu mezi všechny vlastníky bytů bez ohledu na to, zda balkon mají, nebo ne.

Pokud se výměnou balkonu odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, účtuje ji SVJ jako opravu. Opravu domu může SVJ účtovat standardně do nákladů nebo - protože se jedná o opravu cizího majetku (dům není ve vlastnictví SVJ, ale ve spoluvlastnictví jeho členu) - pouze na účtech zúčtovacích vztahů.

Jestliže v důsledku výměny balkonu dochází k rekonstrukci (změna technických parametrů) nebo modernizaci (rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti) majetku, účtuje SVJ o technickém zhodnocení cizího majetku (na účtech zúčtovacích vztahů).

Ing. Lenka Haráková, zástupkyně vedoucího ekonomického oddělení SČMBD
(Byt magazín, 2007/4) 

Nahoru