Přidat stránku pod názvem:

IROP - změna podmínek programu

23. 6. 2016 -  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje, že vzhledem k vyhlášení nové výzvy v červenci 2016 s vyšší mírou podpory pro žadatele ukončuje  příjem žádostí o podporu u 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“ ke dni 25. července 2016, 14.00 hodin.  V rámci změn došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 30. 11. 2016 na 25. 7. 2016.

Informace  žadatelům o podporu v 16. výzvě IROP

Vážení žadatelé,

MMR se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu nová výzva v oblasti zateplování a současně bude k 25. 7. 2016 uzavřen příjem žádostí do 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“.

Hlavní pozitivní změnou pro žadatele je zvýšení podpory z prostředků EU z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti. MMR věří, že na základě uvedených změn dojde ke zvýšení zájmu žadatelů o podporu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.   

  • V případě založených (rozpracovaných) žádostí v systému MS2014+ doporučujeme vlastníkům bytových domů podání žádosti v nové výzvě IROP. Pro podání v nové výzvě je třeba založit v MS2014+ žádost novou. Stávající založenou žádost nelze pro podání v nové výzvě použít nebo překopírovat.

Podávat žádosti do stávající 16. výzvy IROP bude možné pouze do 25. 7. 2016, na žádosti v této výzvě se ale nebudou vztahovat nové podmínky – podpora bude v této výzvě i nadále poskytována v původní výši.

  • V případě stávajících (zaregistrovaných) žádostí je možné od této žádosti odstoupit a podat žádost novou v nové výzvě. Žadatelé, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek, nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové. Postup odstoupení od projektu je popsán v kapitole 19 Obecných pravidel a v příloze č. 1 Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ (16. výzvy IROP). Pokud žadatel plánuje stáhnout žádost o podporu z procesu hodnocení, lze tak učinit pomocí funkce „Odvolat žádost“ v MS 2014+.

Při podání nové žádosti o podporu je třeba dbát, aby veškeré činnosti a práce na projektu, které nelze označit jako přípravné, byly zahájeny až po podání žádosti o podporu. Více informací k motivačnímu účinku naleznete v dokumentu zde.

 

V případě nejasností se prosím obraťte na Centrum pro regionální rozvoj České republiky - viz kapitola 3 Specifických pravidel; kontakty na krajská oddělení jsou zveřejněny na adrese http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop nebo na Vašeho projektového manažera v případě již zaregistrované žádosti.

 

Řídicí orgán IROP

Nahoru