Přidat stránku pod názvem:

IROP - 37. výzva: Energetické úspory v bytových domech II

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016     37. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".


Text výzvy: IROP_37._vyzva_text.pdf IROP_37._vyzva_text.pdf (450,52 KB)
  
Rozhodná data
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 7. 2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017

Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.


V rámci nového znění specifických pravidel vydaných k 37. výzvě  IROP ( IROP_37._vyzva_Specificka_pravidla_pro_zadatele_a_prijemce.pdf IROP_37._vyzva_Specificka_pravidla_pro_zadatele_a_prijemce.pdf

ministerstvo reaguje na požadavky žadatelů a mění dílčí podmínky pro poskytnutí dotace. Zejmena se jedná o navýšení dotace  (dle jednotlivých úrovní dotace na 30  či 40  % ze způsobilých výdajů)  a změnu ve vydefinování rozsahu hlavních a vedlejších způsobilých a nezpůsobilých výdajů.

Otázku okruhu opravněných žadatelů, mezi něž nejsou zařazeny fyzické osoby nepodnikající, aktuální změna specifických pravidel prozatím neřeší.  

Nahoru