Přidat stránku pod názvem:

Informace k požadavkům pojišťoven na regresní náhradu vyplacených škod

Aktuálně se řada BD/SVJ setkala s písemným požadavkem některé z tuzemských pojišťoven na náhradu škody za vyplacené pojistné plnění, tzv. "regresní nárok". Možnosti řešení takové situace obsahuje předmětný článek.

Regresní nároky lze zjednodušené popsat jako zákonné právo pojišťovny na úhradu vyplacené částky pojistného plnění. V poslední době je poměrně časté, když se pojišťovna, která uhradila škodu poškozenému, u domnělého viníka o svoje práva přihlásí. Je nutné podotknout, že pojišťovny se o tato práva hlásí i v situacích, kdy jsou jejich nároky sporné, a někdy dokonce neoprávněné.  Nejčastěji se s regresními nároky můžeme setkat u majetkových škod při plnění za poškozené vybavení domácnosti či jiných věcí, které uplatňují pojišťovny po „původci“ škody, zpravidla vlastníkovi či správci nemovitosti.

Postup, jak se s takovým nárokem vypořádat, je prakticky totožný s postupem, kdy se na domnělého viníka (BD/SVJ) poškozený obrátí sám. Po obdržení požadavku na náhradu škody (regresní nárok) BD/SVJ nahlásí událost pojistiteli. V případě, že svoji odpovědnost  uznává, uvede v hlášení v čem spatřuje své zavinění. (Samozřejmě nárok žadateli předem neuzná a počká na posouzení pojišťovny). Pokud své zavinění odmítá, uvede do hlášení, že se za událost necítí být odpovědno a počká na ukončení šetření pojistitele, který v drtivé většině případů takový neoprávněný nárok zamítne a tuto skutečnost sdělí adresátovi požadavku. V případě, že by pojistitel na regresu trval a uplatnil ho např. soudní cestou, po pravomocném rozsudku v neprospěch BD by samozřejmě pojistitel měl z pojištění odpovědnosti RPS pojistné plnění poskytnout.

Nahoru