Přidat stránku pod názvem:

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy

V souvislosti s výskytem tornáda v ČR dne 24. 6. 2021 vydala Finanční správa ČR informaci k postupu při zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy. 

Živelní pohroma je vymezena v zákoně o daních z příjmů a považují se za ni nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem soudního znalce.

Jsou-li účetní záznamy ztracené nebo odcizené, zničené nebo poškozené tak, že tímto poškozením došlo ke změně jejich obsahu, má účetní jednotka povinnost provést opatření k obnovení průkaznosti účetnictví. Účetnictví je průkazné, pokud jsou všechny účetní záznamy tohoto účetnictví průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. Co se rozumí průkazností účetního záznamu stanoví zákon o účetnictví - účetní záznam je považován za průkazný pouze, pokud je možno jej přímo porovnat se skutečností (například u účetních dokladů v rámci jejich věcné kontroly), nebo je možno jeho obsah doložit obsahem jiných průkazných účetních zápisů (například doložení účetního zápisu průkazným účetním dokladem), anebo u účetního záznamu, který se týká výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, je-li k němu připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné ve smyslu zákona o účetnictví.

Konkrétní opatření účetní právní předpisy neřeší, vodítkem v tomto případě může být také judikatura zabývající se danou záležitostí. Podle judikatury je nutné učinit od řádného hospodáře očekávatelné kroky, jako je zjištění stavu majetku a závazků, tedy provést inventarizaci majetku a závazků. Dále je nutné se obrátit na případné osoby, které by mohly mít pro obnovu účetnictví významné podklady. Zároveň je nutné se obrátit na své dodavatele a odběratele a opatřit si kopie účetních dokladů, případně smluvní dokumentaci či jiné doklady prokazující účetní případy.  


Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy.

Účetní jednotky (§ 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění – dále jen „zákon o účetnictví“), jimž v důsledku živelní pohromy vymezené v § 24 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živelní pohroma“), došlo ke zničení nebo poškození účetních záznamů, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu místně příslušnému správci daně. S ohledem na povinnost účetních jednotek podle § 33 odst. 9 zákona o účetnictví, tj. zajistit ochranu účetních záznamů (§ 4 odst. 10 a 11 zákona o účetnictví) a jejich obsahu, použitých technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení před jejich zneužitím, poškozenímzničením, ztrátou nebo odcizením, je nutné v oznámení uvést důvody, proč nebylo možné zničení nebo poškození účetních záznamů předejít.

Pokud v důsledku živelní pohromy došlo ke zničení nebo poškození účetních záznamů, je účetní jednotka povinna provést opatření k obnovení průkaznosti účetnictví (§ 35 odst. 6 zákona o účetnictví). Právní předpisy v oblasti účetnictví neřeší a ani nemohou řešit, jak konkrétně provést tato opatření, protože na každou konkrétní situaci je třeba reagovat individuálně ve vztahu k rozsahu škod, objemu účetních záznamů a jejich formě a v neposlední řadě i k objektivním možnostem účetní jednotky.

Správce daně ověří tyto skutečnosti a jejich rozhodující příčiny dle konkrétních potřeb a možností, nejlépe místním šetřením, o němž podle povahy šetření sepíše protokol o místním šetření nebo úřední záznam (§ 80 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „daňový řád“), jehož opis předá též účetní jednotce. Nezávisle na tom účetní jednotka zahájí realizaci opatření k obnovení průkaznosti účetnictví, v prvé řadě provedením inventarizace majetku a závazků, která bude v závislosti na rozsahu zničení nebo poškození účetních záznamů zároveň pro tyto účely podkladem.

Z ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) až c) a § 37a odst. 1 písm. a) až c) zákona o účetnictví vyplývá, že příslušný správní orgán má povinnost uložit pokutu až do 6 % hodnoty aktiv celkem, pokud účetní jednotka nevede účetnictví, nebo je nezačne vést ode dne stanoveného podle § 4 odst. 1 až 7 zákona o účetnictví - v tomto nejpřísnějším režimu ovšem nelze automaticky sankcionovat případy, kdy bez vlastního zavinění dojde ke zničení či poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy nebo jiné nepředvídatelné události, neboť takové případy nemůže účetní jednotka objektivně ovlivnit.

Odkazování se na zničení nebo poškození účetních záznamů živelní pohromou až v okamžiku zahájení kontrolních postupů bude bráno na zřetel pouze v odůvodněných případech. Ani podané oznámení však nevylučuje použití pomůcek při stanovení daňové povinnosti, pokud budou splněny zákonné podmínky (§ 98 odst. 1, 2 a 3 daňového řádu); míra jejich použití však bude záviset především na rozsahu neprůkazných účetních záznamů ve smyslu § 33a zákona o účetnictví, které jsou rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti. Důkazní břemeno ohledně prokázání jím tvrzených daňově relevantních skutečností (např. v podaném daňovém přiznání) i v takovýchto situacích leží na daňovém subjektu (§ 92 odst. 3 daňového řádu).

Obdobně mohou postupovat i poplatníci - fyzické osoby, kteří nejsou účetní jednotkou.

 

Tento text naleznete pod následujícím odkazem na stránkách www.financnisprava.cz :

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/danove-ulevy-zivelni-pohroma/zniceni-nebo-poskozeni-ucetnich-zaznamu?fbclid=IwAR0yRErnOce9A2FgF3HEa8KJcGigk-afKT_f-TSyViVTJUhngwnggsQuynQ

Zpracovala: Ing. Božena Künzelova

 

Nahoru