Přidat stránku pod názvem:

Finanční a materiálové dary poskytnuté na humanitární účely

Jedná se důležité informace v souvislosti s nedávnými povodněmi.

Finanční a materiálové dary poskytnuté na humanitární účely

 

Peněžité i věcné dary poskytnuté na humanitární účely v souvislosti se současnými potopami lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně z příjmů.

Daňová uznatelnost poskytnutých darů je upravena zákonem č.586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění pro:

a)    fyzické osoby - § 15 odst. 8

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona 14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické. humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení pro ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí  alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000,- Kč.

 

14e)

Zákon č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

 

b)   právnické osoby - § 20 odst.8

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona 14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické. humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení pro ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud  hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

14e)

Zákon č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

 

         Úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky pořádané k účelům vymezeným v § 15 odst. 8 a § 20 odst. 8 jsou podle zákona § 19 odst. 1 písm. z) osvobozeny od daně z příjmů.

         Z daňového hlediska je vhodné dar poskytnout prostřednictvím organizací, které na to mají povolení-zákon č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

         Aby bylo poskytnutí daru daňově účinné, měl by být poplatník schopen poskytnutí daru dokázat. Jako důkaz je možné předložit darovací smlouvu, předávací protokol nebo obdobný dokument, ze kterého mimo jiné vyplývá i hodnota daru. Jestliže se jedná o dar právnické osobě, která organizuje sbírku, měl by být dostačujícím důkazem výpis z bankovního účtu prokazující odeslání částky na účel veřejné sbírky nebo ústřižek poštovní poukázky.

         V případě, že poplatník vykáže daňovou ztrátu neumožňuje zákon odečíst dar od základu daně. 

         Seznam subjektů, které mohou organizovat veřejné sbírky je k dispozici na internetové adrese: www.mvcr/agenda(sbírky)

         Pro uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997 vydalo ministerstvo financí pokyn č. D - 157. Pokyn je uveřejněn ve Zpravodaji SČMBD č.7/1997.

         K otázce, jaké jsou důsledky poskytnutí peněžního nebo materiálního daru z hlediska DPH, vydalo ministerstvo financí pokyn D-237.

         Pokud plátce DPH poskytne oběti záplav peněžní dar, nejde podle § 2 zákona o DPH o zdanitelné plnění. Nevzniká tedy povinnost uplatnit daň na výstupu a poskytnutí takového daru nemá vliv na nárok na odpočet DPH na vstupu.

         Při pomoci materiální formou (tj. bezúplatného poskytnutí zboží či služeb) jde o plnění osvobozené od DPH podle § 33 zákona o DPH. Plátci nemají povinnost uplatňovat daň na výstupu, zároveň však nemají nárok na odpočet daně na vstupu (§ 19a odst. 2). Pokud plátce použil pro humanitární pomoc plnění, u nichž uplatnil nárok v plné výši, musí provést jeho úpravu podle § 22 odst. 1 až 3. Tuto povinnost nemá u přijatých zdanitelných plnění, u nichž byl uplatněn nárok na odpočet daně v poměrné výši podle § 19a odst. 3, případně u přijatých zdanitelných plnění, u nichž byl odpočet daně uplatněn podle §§ 19 a 20 znění zákona o DPH platného do 31. 12. 2000.

         Přiznání k dani darovací při poskytování "povodňových darů"

      Dary  obětem povodní jsou osvobozeny podle zákona č. 357/1992 Sb. od daně darovací. Podle pokynu D-238 se nebude vyžadovat daňové přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek.

 

Nahoru