Přidat stránku pod názvem:

Dotované úvěry z programu panel bude možné refinancovat

V těchto dnech bude zveřejněno ve Sbírce zákonů nařízení vlády České republiky, podle něhož bude možné pokračovat ve vyplácení dotací z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení poskytnutých na opravy a modernizace bytových domů v letech 2001 až 2012 i v případech, kdy byl původní úvěr splacen úvěrem novým (refinancování úvěru).

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se narovnají dosud nerovné podmínky pro příjemce dotace, schválila vláda v první polovině srpna a pomohla tak řadě příjemců z dotačního programu Panel, aby neztratili nárok na úrokovou dotaci v případě, že budou chtít podporované úvěry refinancovat. Legislativní změna zároveň navazuje na zjištění Fondu z jara tohoto roku, podle kterého 225 příjemců dotací refinancovalo podporované úvěry, a jimž až dosud hrozilo, že budou muset dotace vrátit. Současně řeší situaci těch příjemců dotací, kterým kvůli refinancování byla výplata splátek dotace pozastavena.
 
Příjemci dotací budou moci od 9. září 2013 využít refinancování k získání výhodnějších úvěrů a neztratí přitom nárok na dotace, pokud splní následující podmínky:

- nově sjednaný úvěr, čerpaný v rámci refinancování, bude poskytnut pouze k úhradě jistiny a úroků původně dotovaného úvěru,

- příjemce požádá o uzavření dodatku smlouvy o dotaci a předloží potvrzení úvěrující banky o splacení původně dotovaného úvěru.
 
Tyto podmínky navazující na Důvodovou zprávu schváleného nařízení a současně respektují i vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže o nepovolené veřejné podpoře. Uvedenou změnou rovněž nebude žádným způsobem zatížen státní rozpočet či rozpočet Fondu.

Ministerstvo pro místní rozvoj i Fond podporuje snahu občanů, aby si zajistili výhodnější podmínky u bank a mohli tak při obnově svého bydlení ušetřit, nemůže to však být na úkor veřejných financí či ostatních příjemců dotací“, potvrdil rozhodnutí vlády ministr pro místní rozvoj, Mgr. František Lukl, MPA. Změna tak znamená pozitivní dopady jak pro příjemce, tak pro rozpočet Fondu, neboť čím nižší získají příjemci při refinancování úrok, tím nižší budou také výdaje Fondu.
 
Příjemci, kteří dotované úvěry již refinancovali, a byla jim pozastavena výplata dotací, budou postupně v průběhu září kontaktováni pověřenou bankou, jíž je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB), s informacemi o dalším postupu. Správný postup v případech nově refinancovaných úvěrů, včetně formuláře pro potvrzení úvěrující banky o splacení původně dotovaného úvěru, bude zároveň publikován na webových stránkách Fondu (www.sfrb.cz) a ČMZRB (www.cmzrb.cz).
 
Poskytovaná dotace slouží dle nařízení vlády pouze ke krytí části úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů a může být tedy vyplácena maximálně do výše celkových skutečně uhrazených úroků z dotované části úvěru.

Vzhledem ke skutečnosti, že některé úvěry se dostaly již do poslední třetiny maximální délky patnáctiletého dotačního období, připravuje Fond ve spolupráci s ČMZRB plošnou kontrolu plnění podmínek programu Panel.
Všichni příjemci dotace tak budou povinni před každou výplatou splátky dotace dokládat údaj o celkové částce uhrazených úroků z úvěrů podporovaných dotací. V případě, že by k datu výplaty splátky dotace celková částka splátek dotace převýšila uhrazené úroky, bude výplata dotace pozastavena. O podrobnostech a postupech budou všichni příjemci dotace písemně informování s dostatečným předstihem.

Text "změnového" nařízení naleznete v následujícím odkaze: Zmena_NV_c._468/2012_Sb..pdf Zmena_NV_c._468/2012_Sb..pdf (635,68 KB)

Nahoru