Přidat stránku pod názvem:

Daňový režim příjmů ze společných částí domu

Vyjádření Ministerstva financí ke zdaňování příjmů plynoucích ze společných částí domu

Z odpovědi odboru 15 – Daně z příjmů a veřejná pojistná Ministerstva financí ČR ze den 27.8 2013 č.j. MF-81475/2013/15 vyplývá, že i po zrušení Sdělení MF k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek – právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo i nadále trvá na způsobu zdaňování příjmů dosahovaných ze společných částí domu, který byl ve sdělení uveden: Pro účely zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „ZDP“) se vždy jedná o příjmy vlastníků bytových nebo nebytových jednotek, kteří jsou současně spoluvlastníky společných částí domu.

V případě, kdy byt nebo nebytový prostor vlastní fyzická osoba, je příjem z pronájmu společných částí domu příjmem podle § 9 ZDP. Příjem z prodeje nepotřebných společných věcí je příjmem podle § 10 ZDP, popř. podle § 7 ZDP, pokud se nejedná o příjem od daně osvobozený v souladu s § 4 ZDP.

Pokud jednotku a podíl na společných částech domu vlastní právnická osoba, příjem plynoucí ze společných částí domu je zdaňován v obecném základu daně, a to na základě účtování o pohledávce a souvisejícím výnosu na základě oznámení SVJ.

    V souladu s ustanovením § 38m odst. 7 písm. a) ZDP povinnost podat daňové přiznání nemá m. j. SVJ, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má příjmy pouze od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou. V případě, kdy SVJ provádí podle stanoveného kritéria (výše spoluvlastnických podílů) rozúčtování příjmů dosažených ze společných částí domu na jednotlivé vlastníky jednotek a podílu na společných částech domu, nezakládají související účetní operace bez dalšího povinnost pro SVJ podávat daňové přiznání. Pokud se vlastníci jednotek a podílu na společných částech domu rozhodnou ponechat prostředky z příjmů ze společných částí domu v SVJ, nejsou zbaveni povinnosti tyto příjmy zdanit, ale současně jim ani nevzniká nepeněžní příjem v případě použití zmíněných prostředků např. na opravu společných částí domu apod.  

Nahoru