Přidat stránku pod názvem:

ČSOB - jednička v obsluze bytových družstev a SVJ

(Panel plus, 16. října 2006) Letos zjara představil měsíčník Panel Plus souhrn speciálních bankovních produktů pod názvem ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ . Od vydání Programu uplynulo více než půl roku, proto se redakce zajímala o to, jak bytová družstva a SVJ na snahu ČSOB o nabídku produktů a služeb šitých jim na míru reagují.

Na otázky redakce Panel Plus odpovídal ing. Ladislav Koucký, který je v ČSOB zodpovědný za obchodní politiku banky ve vztahu právě k bytovým družstvům a SVJ.

Jak se vydání "ČSOB Programu pro bytová družstva a SVJ" projevilo v zájmu klientů o produkty ČSOB?

Neskromně musím přiznat, že zájem bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) o nabídku finančních produktů ČSOB předčil veškerá naše očekávání. Nejen že neustále narůstá počet BD a SVJ, která si ČSOB vybrala jako svou mateřskou banku, ale zejména v úvěrové oblasti se nám letos daří dosahovat takových výsledků, jako za minulé dva roky dohromady. Tento fakt je svým způsobem i pro nás překvapující, neboť v letošním roce současně graduje i zájem ostatních bank a stavebních spořitelen o uplatnění na trhu BD a SVJ, a proto je stále těžší uspět s nabídkou bankovních produktů u těchto klientů. Dosažené výsledky nám jen potvrzují skutečnost, že jít cestou vytváření speciálních produktů, jejichž parametry plně akceptují specifika hospodaření těchto subjektů, se vyplácí nejen bance, ale zejména jejím klientům. Stále rostoucí zájem o nabízené produkty nám signalizuje ještě další významnou věc - bankou nastavené parametry těchto produktů se ukazují jako atraktivní pro klienty a plně vyhovují potřebám většiny BD a SVJ v ČR.

Co je podle Vás hlavním důvodem nebývalého zájmu klientů o úvěry a jaký význam v tom sehrála ČSOB vyhlášená akce "Úvěr za korunu"?

Nabídka ČSOB, dle níž všechna BD a SVJ, která v období od 1. 4. do 31. 12. 2006 uzavřou s bankou úvěrovou smlouvu, zaplatí poplatek za schválení úvěru a jeho poskytnutí ve výši jedné koruny, byla klienty určitě pozitivně vnímána. Nelze ale říci, že to byl jediný důvod tak velkého zájmu o úvěry od ČSOB. Myslím, že ke zvýšenému zájmu přispělo hned několik faktorů. Na prvním místě bych asi jmenoval fakt, že ČSOB se již do povědomí BD a SVJ zapsala jako banka, která jejich potřebám opravdu rozumí, má velké zkušenosti s jejich úvěrováním, propracovanou metodiku a zejména, že umí svým klientům poradit nejen optimální řešení finanční, ale že jim je schopna poradit i ve věcech právních. To spolu s uplatňovanými příznivými úrokovými sazbami a přijatelnými požadavky na zajištění úvěrů hrálo asi roli rozhodující. Výsledkem je, že dle údajů z konce letošního srpna již ČSOB uzavřela několik tisíc úvěrových smluv v celkovém objemu přesahujícím 6 mld. Kč. Nelze ale ani opomenout skutečnosti, které mají obecně vliv na zvýšení zájmu BD a SVJ o úvěry a které jdou mimo ČSOB. Dle názoru převážné většiny našich klientů mělo vliv na rozhodnutí začít s rekonstrukcí jejich bytového domu v letošním roce a využít k tomu úvěrových prostředků několik okolností - blížící se možnost zvýšení DPH na stavební práce spojené s bydlením od 1. 1. 2008, neustále rostoucí ceny energií a tepla, lepší přístup k dotacím snižujícím úrokové náklady v rámci Programu PANEL a v neposlední řadě i možnost provedenou rekonstrukcí výrazně zhodnotit svůj majetek.

Zmínil jste se o poradenství pro klienty - můžete uvést nějaký příklad, v čem jsou rady ČSOB pro BD a SVJ prospěšné?

Pokud se BD či SVJ rozhodne pro opravu či rekonstrukci svého domu, musí učinit zásadní rozhodnutí ve třech oblastech - stavebně technické, finanční a právní. V oblasti stavebně technické se musí samo rozhodnout, do jak náročné opravy se pustí, jakou zvolí technologii a kterou seriózní firmu vybere k provedení dodávek materiálu a prací. Ve zbývajících oblastech, tj. finanční a právní, je jim ČSOB připravena poradit nejlepší řešení. Zatímco ve stavebně technické oblasti se nevyplácí vybrat vždy pouze nejlevnější nabídku, v případě požadavku na úvěrování se každý klient správně zajímá zejména o to, aby jeho náklady spojené s úvěrem byly co nejnižší. K tomu ale potřebuje porovnat nabídky různých peněžních ústavů a protože neví přesně jak na to, v řadě případů se rozhodne pro tu nabídku, která obsahuje nejnižší úrokovou sazbu. Jaké je však jeho překvapení, když zjistí, že jím zvolená nabídka nemusí být tou nejlevnější např. kvůli příliš dlouhé době splatnosti. ČSOB proto doporučuje, aby BD a SVJ vždy porovnávala celkové náklady s úvěrem spojené.

A o jaké náklady se bude minimálně jednat?
Jedná se o:

  • poplatky spojené s posouzením žádosti o úvěr, její analýzou, stanovením ceny úvěrované nemovitosti a podpisem smluvních dokumentů
  • úrokové náklady za celou splatnost úvěru při dané úrokové sazbě
  • poplatky za vedení úvěrového účtu a práce s úvěrem spojené za celou dobu jeho splácení.

Teprve když se tyto tři položky sečtou, je jasné, která varianta je nákladově nejlevnější. Řada zástupců BD a SVJ se při rozhodování o subjektu, od něhož si vzít úvěr, řídila naší radou, a poté mohla s klidným svědomím předstoupit před svou členskou základnu s návrhem, kterou nabídku doporučit k realizaci. V oblasti právní považuji za velice cenné doporučení banky svým klientům, co vše musí učinit, aby rozhodnutí o provedení rekonstrukce, přijetí úvěru a způsobu jeho zajištění bylo schváleno v souladu se zákonem. U BD toto upravuje Obchodní zákoník, u SVJ Zákon o vlastnictví bytů. V BD musí s přijetím úvěru a formou jeho zajištění majetkem BD (tj. zástavou nemovitosti nebo biankosměnkou) souhlasit nejdříve nadpoloviční většina družstevníků v úvěrovaném objektu a následně musí stejný souhlas vyslovit členská schůze (nebo shromáždění delegátů) celého BD. U SVJ by nejdříve měl být vysloven souhlas s provedením investice minimálně 75 % z celkového počtu vlastníků a poté by přijetí úvěru (popř. i formu jeho zajištění) mělo odsouhlasit shromáždění vlastníků v souladu se svými stanovami. Schválení přijetí úvěru a formy jeho zajištění v souladu s požadavky příslušných právních norem je věc nezbytná! Bez takto přijatého schválení si žádná seriózní banka nedovolí úvěr poskytnout. ČSOB dává svým klientům k dispozici vzor, co vše by takové usnesení členské schůze nebo shromáždění vlastníků mělo obsahovat, aby bylo právně v pořádku.

ČSOB je známa tím, že se neustále snaží podmínky úvěrování vylepšovat. Zajímalo by nás, zda při stávajícím zájmu o její úvěry uvažuje o nějakých úpravách jejich parametrů.

I přes výše uvedené konstatování, že je o úvěry od ČSOB mezi BD a SVJ velký zájem, nelze se spokojit se stávajícím stavem a přestat požadavkům našich klientů naslouchat. Dosavadní velice pozitivní vývoj těchto úvěrů, kde byly problémy se splácením zaznamenány jen u omezeného okruhu našich klientů, nás vedl k dalšímu snížení požadavků na zajištění těchto úvěrů. Od 1. 8. 2006 tak mohou všechna SVJ, u nichž nepřesáhne průměrné zadlužení 200 000 Kč na jednu bytovou jednotku, získat úvěr zcela bez zajištění! V požadavcích na jištění úvěrů pro BD jsme se rozhodli jít tou cestou, že klientovi dáváme na výběr několik alternativ zajištění - buď majetkem BD (zástava nemovitosti nebo biankosměnka), nebo majetkem jednotlivých družstevníků (ručitelská prohlášení za alikvotní část úvěru připadající na danou bytovou jednotku). Pokud družstvu ani to nevyhovuje, je pro ČSOB přijatelné i zajištění formou bankovní záruky od ČMZRB v rámci Programu Panel. Nutno ale připomenout, že taková, byť cenově zvýhodněná, záruka něco stojí.

Kromě úvěrů je v ČSOB Programu pro bytová družstva a SVJ nabízeno i tzv. ČSOB Družstevní konto. Jaký je zájem klientů o jeho využívání?

ČSOB Družstevní konto je vlastně balíčkem produktů, který za jeden výhodný paušální poplatek nabízí více bankovních produktů. Hlavní součástí konta je běžný účet, který díky pásmovému úročení zůstatku nabízí možnost nadstandardního zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků. Majitel Družstevního konta má navíc možnost bezplatně využívat služeb elektronického bankovnictví, které představuje jednoduchý a rychlý přístup k financím na jeho účtu. Jako bonus lze získat mezinárodní embosovanou platební kartu VISA Classic nebo MasterCard Standard, přičemž vydání a vedení karty je také zdarma. Oblibu ČSOB Družstevního konta mezi klienty dokládá skutečnost, že jej v současné době využívá již více než 4 000 spokojených klientů, kteří zejména oceňují, že ČSOB od uvedení tohoto produktu na trh v r. 2003 ani jednou nezměnila nastavené podmínky úročení.

U úvěrů ČSOB stále jejich parametry vylepšuje, zatímco u ČSOB Družstevního konta říkáte, že jste jejich nastavení ani jednou neupravili. Jak je tedy možné, že je o něj mezi klienty stále zájem?

Před uvedením ČSOB Družstevního konta na trh jsme dlouho analyzovali, jaké produkty by mělo obsahovat, aby maximálně vyhovovalo potřebám BD a SVJ. Rozhodující roli při tom sehrála i doporučení od Svazu českých a moravských bytových družstev, který má díky své široké členské základně dokonalý přehled o stěžejních potřebách svých členů v oblasti platebního styku a zhodnocování jejich finančních prostředků. Díky tomu se nám podařilo vybrat nejen těmito klienty žádané produkty, ale zejména nastavit parametry jejich poskytování na velice přijatelné úrovni. Například pásmové úročení tohoto konta i po třech letech nabízí jedny z nejlepších podmínek úročení na českém bankovním trhu a v případě, kdy zůstatek na účtu je vyšší než jeden milion korun, je úročení srovnatelné s několikaměsíčními termínovanými vklady. Jako velice prozíravé se z pohledu klientů ukázalo, že kromě prvního pásma je úročení vždy odvozováno od ceny peněz na mezibankovním trhu (PRIBID). PRIBID je totiž vyhlašován každý den Českou národní bankou a jeho výše tak průběžně odráží veškeré makroekonomické vlivy, které v ekonomice působí. Zjednodušeně se dá říci, že pokud např. roste inflace, promítá se to do růstu PRIBIDu a současně i úroková sazba v příslušném pásmu u Družstevního konta automaticky roste. BD dále také oceňují skutečnost, že i při nadstandardním úročení mají své prostředky v případě potřeby neustále k dispozici. Pro SVJ je navíc atraktivní skutečnost, že na rozdíl od úrokových výnosů z termínovaných vkladů nevstupují úrokové výnosy z Družstevního konta do výnosů SVJ, a tudíž se nezapočítávají do daňového základu. S odstupem času tedy lze konstatovat, že v tomto produktu jsme se hned napoprvé přesně trefili do poptávky klientů. Od roku 2003 je měsíčně zakládáno průměrně 100 nových Družstevních kont a toto tempo ani nyní nepolevuje!

Teprve před několika měsíci byl uveden na trh Fond ČSOB bytových družstev. Jak je tento nástroj alternativního zhodnocování finančních prostředků využíván klienty z řad BD a SVJ?

Přesto, že tento fond byl založen před krátkým časem, již dnes lze říci, že o investování do něj projevila zájem řada klientů. Do této doby se v něm podařilo nashromáždit více než 300 mil. Kč. Na tuto skutečnost mělo určitě pozitivní vliv to, že na řízení fondu se přímo podílí Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD), který také kontroluje soulad investiční strategie se zájmy podílníků. Předmětný fond je určen ke zhodnocování finančních rezerv BD a SVJ v horizontu minimálně jednoho roku až dvou let a očekávaný výnos by měl činit 3-4 %. S ohledem na prioritní zájem BD o maximálně bezpečné uložení jejich peněz byla zvolena taková strategie investování svěřených prostředků, která je spojena sice s nízkou rizikovostí, ale s maximálním výnosem v uvedeném pásmu. Struktura portfolia je tvořena konzervativními a bezpečnými dluhopisy a dalšími fixně úročenými investičními nástroji. Případný podíl agresivnějších investic přispívajících ke zvýšení výnosu je limitovaný a podléhá schválení SČMBD. Výnos lze vyplácet formou dividendy daněné sazbou do 15 %. Vstupní ani výstupní poplatky neexistují, poplatek za správu fondu patří ve srovnání s jinými fondy k těm nejnižším a činí pouze 0,5 % p.a.

A otázka na závěr - ČSOB ve svých propagačních materiálech uvádí, že je z pohledu platebního styku mateřskou bankou pro skoro polovinu BD a téměř třetinu SVJ v ČR. Je to skutečně pravda?

V současné době patří mezi klienty banky přes 3 200 BD a více než 8 500 SVJ. Kdo zná přesné počty existujících BD a SVJ v ČR, ten určitě potvrdí, že ČSOB ve svém tvrzení nikterak nepřehání.

 

Nahoru