Přidat stránku pod názvem:

Cestovní náhrady členům statutárních a jiných orgánů

Daňová uznatelnost cestovních náhrad členům orgánů družstva

 

Ve Zpravodaji SČMBD č. 1/2007 jsou v rámci článku „Změny předpisů v ekonomické oblasti schválené v průběhu roku 2006" vybrány zásadní body z Pokynu č. D-300 MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP).

Podle bodu 33 k § 24 odst. 2 zákona se za pracovní cesty považují také cesty členů statutárních orgánů (týká se i dalších orgánů) vykonávané v souvislosti s výkonem této funkce, pokud se příslušná jednání konají na jiném místě, než je sídlo společnosti (družstva).

Pokud jsou členům orgánů vypláceny cestovní náhrady za cesty do sídla společnosti, jedná se o daňově neuznatelné náklady společnosti (družstva) a současně o jejich zdanitelné příjmy (příjem ze závislé činnosti), které musí být připočteny k jinému příjmu plynoucímu příslušnému členu od společnosti (družstva) - např. k odměně za výkon funkce, příp. by tvořily samostatný zdanitelný příjem této osoby. Způsob zdanění závisí na tom, zda tento člen - poplatník v postavení zaměstnance má podepsáno prohlášení ve smyslu §38h a §38k odst. 4 ZDP.

Kromě toho jsou tyto příjmy předmětem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Uvedený postup vyplývá z obecné zásady, že pokud společnost poskytne (zaměstnancům i členům orgánů) cestovní náhrady jiné nebo vyšší, než může svým zaměstnancům poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, je rozdíl předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění  a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Protože za zaměstnance se pro účely zákona o daních z příjmů považují i členové orgánů právnických osob, lze náhradu za jejich cesty do sídla příslušné právnické osoby uplatnit jako daňově uznatelný náklad podle § 24 odst. 2 písm.j) bodu 5 ZDP. Podmínkou je, že právo člena orgánu na takovou náhradu vyplývá ze smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi družstvem a členem orgánu. Dopady z hlediska daně z příjmů fyzických osob a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Nahoru