Přidat stránku pod názvem:

Česko – německá družstevní spolupráce

Zasedání česko – německé pracovní skupiny proběhlo za účasti předsedy SČMBD Ing. Víta Vaníčka 7. října 2004 v Drážďanech. Setkání členů pracovní skupiny bylo zorganizováno Saským svazem bytových družstev, jehož ředitel Dr.Alex Viehweger jednání vedl. Jednání navázalo na závěry předešlých setkání, která se uskutečnila v Budyšínu a ve Varnsdorfu.

Body jednání:

SPOLUPRÁCE V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI

Tato spolupráce byla založena na předchozích jednání skupiny a představuje vzájemnou koordinaci při řešení problémů v oblasti bydlení ve společném příhraničním regionu ČR, Německa a Polska.
Dle informací účastníků jednání (z německé strany, na základě výsledků „Studie hospodaření s byty na pomezí České republiky, Polska a Německa“ ) je v současné době realizace původního návrhu na vytvoření nového bytového podniku, jehož členy by se staly různé bytové společnosti v oblasti Varnsdorf – Budyšín – Žitava, a jehož cílem by mělo být využití volné kapacity zrekonstruovaných bytových domů v Žitavě ve prospěch obyvatel příhraničních českých a polských regionů, pozastavena.
Z původně navrhovaných opatření je v současné době realizován projekt společných realitních aktivit v tomto regionu. Předseda SBDO Průkopník Varnsdorf p. Mareš účastníkům jednání představil výstup z tohoto projektu, kterým jsou internetové stránky nabízející informace o bytové nabídce a poptávce v celé příhraniční oblasti (Česko - Sasko) Tyto stránky je možno najít na www.sbdoprukopnik.cz.
V rámci této spolupráce jsou navrhovány výměnné pobyty pro pracovníky družstev v regionu s cílem získaní nových znalostí a vědomostí. SBDO Průkopník Varnsdorf nabízí poskytnutí přednáškového sálu za účelem konání setkání, přednášek a školení v rámci pracovní skupiny.

STUDIE HOSPODAŘENÍ S BYTY NA POMEZÍ ČESKÉ REPUBLIKY, POLSKA A NĚMECKA

V úvodu jednání byla představena aktuální „Studie hospodaření s byty na pomezí České republiky, Polska a Německa“ (studie k dispozici v sekretariátu předsedy).

HLAVNÍ BODY STUDIE: +/-
· oblast Žitava, Bogatynia, Hrádek nad Nisou
- rozdíly v příjmech Polsko – Německo
+ zájem o bydlení potvrzen výzkumem mezi obyvateli Bogatynie a starostou města, poptávka je větší nabídky
+ standart bydlení vyšší v Německu
- rámcové podmínky EU, lhůta 7 let po vstupu Polska a ČR do unie platí přechodné období omezující migraci obyvatel (pracovní povolení)
- výše nákladů na bydlení v Německu: (Žitava 3,5 EUR/m2 studené nájemné, 5 EUR/m2 teplé nájemné, Bogatynia 2 EUR/m2 včetně služeb), za cenu 2 EUR/m2 včetně služeb není možné bydlení v Německu zajistit, je možné uvažovat o systému slev, ale ne na hranici 2 EUR/m2
+ i přes výše uvedené je v Polsku a ČR skupina obyvatel schopných tyto ceny zaplatit
- lidé z Polska a ČR, kteří by se vystěhovali do Německa nemohou čerpat příspěvek na nájemné (pouze v případě mají-li pracovní povolení)
· Výsledek studie: Za současného stavu je neprůchodné tento projekt dořešit. Cílem je pokusit se tuto situaci změnit a umožnit obsazení volných bytů v tomto regionu
· Je navržen pilotní projekt Žitava – Bogatynia, jehož smyslem je chápat oblast Žitava, Bogatynia, Hrádek nad Nisou jako jeden celek. Saská vláda je ochotna financovat 2/3 nákladů tohoto projektu, zbývající 1/3 nákladů mají hradit bytové společnosti z regionu.

AKTUALNÍ SITUACE NA TRHU S BYTY V SASKU

· Rok 2004 – většina BD slaví 50 výročí vzniku, v roce 1954 byl přijat zákon umožňující vznik BD, jako první byly stavěny řadové domky.
· 400 000 volných bytů (Sasko)
· důvodem je pokles počtu obyvatel v regionu:

Rok Počet obyvatel
1990 5 mil.
2004 4,2 mil.
2020 3,7 mil.


Pokles je způsoben migrací obyvatelstva (převážně mladí lide) za prací do bývalých západních spolkových zemí a nízká porodnost v poslední dekádě.

· Saská vláda má stanoven cíl do roku 2010 zbourat 250 000 bytových jednotek (dnes je jasné, že tento cíl splněn nebude – reálně cca. 125 000 b.j.), i přes tuto snahu bude počet neobsazených bytů stoupat.
· S poklesem počtu obyvatel a s růstem počtu neobsazených bytů souvisí také změny ke kterým budou nuceni dodavatele navazujících služeb (teplo, voda, energie atd.), toho je dnes již důkazem situace v Erfurtu, kde je místní správce v důsledku nízkého odběru a vody nucen provádět z hygienických důvodů minimálně jedenkrát týdně průplach vodovodního řadu.
· Je kladen velký důraz na pečlivé demografické prognózy s výhledem minimálně 20let.
· Rozvrstvení bytů dle typu vlastnictví: 25 % BD, 25 % komunální byty, 50 %osobní vlastnictví

FINANCOVÁNÍ OBLASTI BYDLENÍ
Závěry CECODHAS – pracovní skupiny pro východní Evropu

· Připravuje se vznik „Banky pro bytovou výstavbu ve východní Evropě“, která by byla místem shromažďovaní finančních prostředků určených pro jediný cíl – financování bytové výstavby.
· Cílem této banky je shromáždit na kapitálovém trhu volné prostředky pro poskytování dlouhodobých úvěru (20 a více let) určené na výstavbu v jihovýchodní a východní Evropě.
· Tato banka by poskytovala úvěry prostřednictvím lokálních bank.
· Systém garancí by umožnil dosažení výhodných úrokových sazeb (zvýhodnění o cca. 2 % u úvěru s garancemi)
· Další podrobnosti viz materiál, který je k dispozici v sekretariátu předsedy.

CENA ERHARDA BUZEKA

Účastníci pracovní skupiny byli informování o aktivitě dvou vídeňských bytových společností (družstva Neues Leben a Frieden), která nabídla mladým vědeckým pracovníkům z jihovýchodní a východní Evropy možnost zapojit se do soutěže o těmito organizacemi vypsanou cenu Erharda Buseka. Mladí lidé se mohou soutěže zúčastnit s projekty zaměřenými na výzkum a rozvoj všech oblastí týkajících se bydlení. Tato cena má podpořit mladé lidi v nastartování či pokračování jejich kariéry v oblasti výzkumu bydlení.

Další informace: http://www.fgw.at/sites/Aktuell/aktuell2.htm

VZDĚLÁVÁNÍ

Letošní rok nepokračoval Saský svaz v organizování seminářů podporovaných Fondem Julia Brechta, zvažují se další semináře plánované pro příští rok.

EVROPSKÉ FONDY
V rámci jednání bal podána informace o možnostech čerpání prostředků z programů INTERREG A LEONARDO

INTERREG III
Cílem iniciativy INTERREG III je podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce vedoucí k podpoře vyváženého rozvoje a evropské integraci.

Z celkových prostředků EU určených pro léta 2000 - 2006 má být alespoň 2,5% (asi 4,875 miliard eur z Evropského fondu regionálního rozvoje) přiděleno na program INTERREG (tj. polovina všech prostředků vyčleněných na Iniciativy).

V jeho rámci má být věnována zvláštní pozornost přeshraničním aktivitám, zejména s výhledem na "východní rozšíření", a dále členským státům, které mají dlouhé hranice s kandidátskými zeměmi. Nadcházející fáze rozšíření totiž zvýší počet vnitřních hranic a posune vnější hranice směrem k východu. Také je zapotřebí zlepšit koordinaci s programy PHARE, TACIS a MEDA (programy EU pro transformující se země). Novinkou oproti předchozímu programovacímu období je spolupráce mezi nepřiléhajícími regiony (tj. regiony, které spolu přímo nesousedí).

Směry programu INTERREG:
· směr A - přeshraniční spolupráce
· směr B - mezistátní (transnacionální) spolupráce
· směr C - meziregionální spolupráce


INTERREG v České republice
Česká republika se v současné době účastní iniciativy INTERREG III. Spolu s iniciativou EQUAL to budou jediné iniciativy, kterých se bude ČR účastnit po svém vstupu do EU, do konce současného programovacího období (do roku 2006).


LEONARDO DA VINCI II
Evropský program na podporu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci vstoupil letos do svého druhého období rozloženého do let 2000 - 2006. Pro první část tohoto období, a to pro roky 2000 - 2002 pak Evropská komise také vyhlásila výzvu k předkládání projektů. Její text je dostupný buď na internetových stránkách Národní agentury programu nebo na stránce Evropské komise. Zhodnocení prvního období programu a zahájení jeho druhého období v České republice byla věnována dvoudenní konference, kterou v březnu 2000 uspořádala Národní agentura programu. Ta také vypracovala a vydala publikaci Kompendium projektů 1995 - 1999, v níž je stručně charakterizováno více než 300 projektů s účastí českých organizací.
Pro druhé období programu, označované také jako Leonardo da Vinci II, byly nově stanoveny cíle programu. Jsou tři:
· Zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním ve středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zvyšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce
· Zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technické a organizační změny
· Zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků.
Tematických priorit projektů je nyní celkem šest (viz internetové stránky Národní agentury programu).
Došlo rovněž ke změně některých pravidel programu. Například maximální délka pilotních projektů byla prodloužena na 3 roky, maximální roční příspěvek z programu na pilotní projekt byl zvýšen na 200 000 EUR. Byly rovněž upraveny formuláře přihlášek projektů, které jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Národní agentury programu. Tam jsou rovněž k dispozici veškeré další informace včetně příruček pro předkladatele projektů.

PROJEKTY MOBILITY

Projekty mobility se týkají samého jádra politického vývoje, protože poskytují cílovým skupinám jedinečnou příležitost ke vzdělávání a rozšíření odborného vzdělávání v jiné zemi v rámci rozšířené Evropy. To přispívá k rozvoji evropského trhu práce, volnému pohybu pracovníků a občanů a k lepším znalostem a transparentnosti kompetencí bez ohledu na hranice.

Na projekty mobility se vynakládá více než 40 % ročního rozpočtu programu Leonardo da Vinci. Zkušenost ukázala, že ke zvýšení celkové kvality činností financovaných z programu a týkajících se mobility je potřeba navrhnout specifické akce.

V této Výzvě bude dána přednost projektům specifikujícím tyto prvky:

- Jazyková a kulturní příprava;
- Cíle, obsah a délka trvání stáže;
- Pedagogická organizace, tutoring a mentoring;
- Validace kompetencí získaných na vzdělávací stáži.

Všichni účastníci projektů mobility v rámci programu mají na požádání a tam, kde to připadá v úvahu, obdržet „MobiliPas“ (současný „Europas training“ upravený v rámci společného nástroje transparentnosti a přijatý Komisí 17. prosince 2003 [COM(2003)796]). V rámci programu bude „MobiliPas“ podle zásad a kritérií stanovených v navrhovaném společném nástroji transparentnosti vydáván relevantními orgány.

Je třeba poznamenat, že projekty mobility programu Leonardo da Vinci jsou decentralizovaným opatřením a řídí je Národní agentury, odpovědné za implementaci programu na národní úrovni. Kromě termínů pro předkládání návrhů projektů, stanovených touto Výzvou, mohou účastnické země vyhlásit národní Výzvy s dalšími prioritami odrážejícími národní zájmy.

Předkladatelé projektů mohou získat více informací v příslušné Národní agentuře ve své zemi. Adresy všech Národních agentur lze najít na webové stránce
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html.Seznam účastníků jednání
Jméno Firma
Vít Vaníček SČMBD
Martin Hanák SČMBD
Jan Mareš SBDO Varnsdorf
Daniel Pianka SBDO Varnsdorf
Eva Drchotova SBDO Varnsdorf
Helena Hyncicová SBDO Varnsdorf
Axel Viehweger VSWG
Frank Sefrin WG Zittau eG
Karl-Heinz Jungmichel WG Görlitz eG
Karl-Heinz Kalke Kompetenzzentrum Grossiedlungene
Ralf Protz Kompetenzzentrum Grossiedlungene
Regine Rohark Bautzener WG
Wolfgang Rösler WGB „Oberland“ eG Neugersdorf
Herr Kunze Züblin AG
Monika Holfelf Architektur + farbgest


Předběžný termín a místo dalšího setkání skupiny: 17. 3. 2005, 10.00, Görlitz

Nahoru