Přidat stránku pod názvem:

Budovy budou mít svoje hodnocení

Dne 16.6.2008 byl v časopise PRO-ENERGY uveřejněn článek Ing. Renaty Strakové, manažera www.tzbinfo.cz , týkající se energetické náročnosti budov.

Od ledna 2009 je zavedeno povinné hodnocení energetické náročnosti budov pro nové a stávající stavby nad 1000 m2 podlahové plochy. Jedná se o soubor posouzení jednotlivých subsystémů budov, klasifikace a zařazení podle druhu užívání. Co nám tato povinnost přinese? Bude bezesporu klást vyšší požadavky nejen na kvalitní zpracování projektu, provedení, ale i na technickou úroveň instalovaných zařízení.

Energetická náročnost budov (ENB) zajímá nejen odbornou veřejnost, ale i všechny majitele a provozovatele budov, kteří budou muset splnit požadavky naší legislativy. Chápání budovy jako celku a také hodnocení všech subsystémů budovy, bude bezesporu klást vyšší požadavky nejen na kvalitní zpracování projektu, provedení, ale i na technickou úroveň instalovaných zařízení. Soubor těchto informací umožní určitou klasifikaci a vzájemné porovnání, pro klienta (investora) potom souhrn důležitých a transparentních informací o stavu objektu.

            Od 1.7.2006 platí novelizovaný zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který byl změněn zákony č. 177/2006 Sb., a 406/2006 Sb. Novelizovaným zákonem se do českých právních předpisů implementuje směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD), která je aktuálním dokumentem jednotně upravujícím v EU způsob hodnocení účinnosti užití energie v budovách pro bydlení a veřejný sektor. Prováděcí vyhláška 148/2007 Sb. stanovuje podrobnosti určení účinnosti užití energie při spotřebě v budovách. Podle této vyhlášky se hodnotí stávající stavby a změny dokončených staveb financovaných z veřejných i soukromých prostředků z hlediska splnění požadavků na jejich tepelně technické a energetické parametry. Do hodnocení ENB bylo nutno v souladu s evropskými normami zavést kalkulace týkající se vlivu energie pro budovou vyrobené z OZE, kogenerace či posouzení možnosti připojení na CZT.

 

Kdo musí tuto povinnost splnit?

 

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis, vyhláška 148/2007 Sb. a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami. Při změnách dokončených budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny dílčích systémů a prvků budovy.

            Splnění dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen “průkaz”), který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí stavební dokumentace podle prováděcího právního předpisu při: n výstavbě nových budov, n při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, n při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích dvou odrážek.

            Průkaz může být použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u budov s ústředním vytápěním, které je připojeno na zdroj či rozvod tepelné energie.

            Pro nové budovy nad 1000 m2 se navíc musí posoudit technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou n decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů, n kombinovaná výroba elektřiny a tepla, n dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení,

 

Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budov na tepelná čerpadla.

            Umístit průkaz na veřejné místo budou muset provozovatelé budov využívaných pro Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy. Hranice je opět pro budovy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

 

Kdy je nutné povinnost splnit?

 

Termín pro provozovatele výše uvedených staveb je 1.1. 2009. Téměř většina těchto objektů byla pod povinností vypracování energetického auditu, ten by měl významně usnadnit jeho vyhotovení. Je však nutné počítat s dopracováním a dohledáním dalších dílčích údajů, protože původní metodika v energetických auditech neodpovídala současnému rozsahu posouzení všech subsystémů budovy.

 

Výpočtové postupy

 

Základním hodnotícím ukazatelem hodnocení ENB je celková roční dodaná energie, která je chápána jako množství energie dodané do budovy, vč. energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji energie, a spotřebované v budově. Celková dodaná energie představuje spotřebu energie pro vytápění, chlazení,

vzduchotechniku, přípravu teplé vody, osvětlení a provoz zařízení zajišťující provoz jednotlivých systémů, tzn. jde o souhrn energetických spotřeb vč. účinností technických zařízení a ztrát při transportu a potřeby energie na provoz zařízení. Výpočetní metodika ENB představuje bilanční hodnocení budovy, což je výpočet energie po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc, den, hodina). Budova je rozdělena na zóny dle typu provozu a energetické náročnosti. Pro vzájemné porovnání stejného typu se stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy, vyjádřená poměrem celkové roční dodané energie na jednotku celkové podlahové plochy budovy v kWh/m2.

            Rozdělení budov dle druhu užití budovy (dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.) a následná kategorizace plyne z tabulky 1.

 

Kdo je oprávněn provádět průkazy ENB?

 

Ze zákona jsou oprávněné osoby jmenované MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu) a po splnění všech zákonem stanovených požadavků jsou zapsáni do seznamu energetických expertů a uvedeni na stránkách MPO. Tito odborníci se rekrutují z řad energetických auditorů a autorizovaných inženýrů a techniků se specializací pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení. V současnosti probíhá přezkušování odborné veřejnosti a podle informací kompetentních orgánů by v krátké době mělo být jmenováno dostatek odborníků.

            V současnosti je pro odbornou veřejnost připravena výpočtová pomůcka Národní kalkulační nástroj. Podrobné informace o Národním kalkulačním nástroji a problematice hodnocení energetické náročnosti budov jsou na adrese http://tzb.fsv.cvut.cz/projects/ nkn. Zaregistrováním na uvedené adrese lze získat zdarma ke stažení výpočetní nástroj Národní kalkulační nástroj – NKN pro stanovení energetické náročnosti budov podle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Zpracovatelem produktu je Katedra technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze.

            Na trhu se softwarovými pomůckami byl zatím uveden pouze jeden profesionální program a během krátké doby bude na trh uveden další.

 

Jaký je přínos?

 

Při současném vývoji cen paliv a energie téměř každý řeší výši svých provozní nákladů, ať se týkají vlastního bydlení nebo provozoven. Ten, kdo bude prodávat či pronajímat budovu o celkové ploše větší jak 1000 m2, bude mít povinnost zpracovat výše uvedený průkaz. Budoucí vlastník či provozovatel tak dostane jasné transparentní informace, s jakými provozními náklady musí počítat při tzv. standardizovaném užívání budovy.

            Časem se jistě dočkáme zohlednění úrovně energetické náročnosti v ceně nemovitostí a samotného požadavku klientů posoudit i objekty, které se prodávají a nepodléhají povinnosti průkaz zpracovat. Bez šíření osvěty a vyššího technického povědomí uživatelské veřejnosti lze jen těžko něčeho dosáhnout. Na štítkování elektrospotřebičů, jako jsou pračky, mrazáky, jsme si zvykli a dnes jsou již samozřejmostí. Není výjimkou dotaz v obchodech “ v jaké energetické třídě” je ten či onen spotřebič. Nyní nastává etapa budov jako jednoho z největších spotřebičů energie!

            V závěru bych čtenáře, které tato problematika zajímá odkázala na celoroční projet našeho odborného internetového portálu www.tzbinfo.cz – Hodnocení energetické náročnosti budov na jejichž stránkách najdete kompletně zpracované průkazy budov pro rodinný dům, panelový bytový dům a školu s průvodním komentářem.

 

Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhl. Č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

   

Nahoru