Přidat stránku pod názvem:

Novela programu Panel 2013+

Dne 24. 7. 2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

Podnětem pro novelizaci bylo jednak schválení notifikace Panel 2013+ v prosinci 2013, dále také požadavky žadatelů na rozšíření výčtu uznatelných výdajů, na které lze čerpat úvěr. 

 

Nové změní nařízení vlády tak přináší následující zásadnější změny:

  • Vzhledem na úspěšné dokončení notifikace programu je nyní možno žádat o podporu nejen v režimu de minimis, ale také v režimu maximální intenzity veřejné podpory,
  • Doposud vyžadované doložení PENB je nahrazeno požadavkem na doložení energetického posudku,
  • Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou; to neplatí, pokud stavební prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami.
  • Nová struktura přílohy „Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěr“ a především nově vymezené okruhy činnosti uvedené v této příloze umožňuje program využít pro širší okruh prací, na které lze poskytnout podporu.

Další podrobnosti k nové podobě programu naleznete na webu www.sfrb.cz, kde jsou od
1. 8. 2014 zveřejněny kompletní informace a podklady potřebné pro zapojení do programu.


Žádosti podle novelizovaného nařízení vlády smějí být podány nejdříve 8. 8. 2014.

Nahoru