Přidat stránku pod názvem:

Požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Dne 2. dubna 2010 bylo ve Sbírce zákonů rozesláno NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vlády ruší vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů a nabude účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Důvodem přijetí nového nařízení vlády, které upravuje požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, byla potřeba reagovat na technický rozvoj a také na požadavky uživatelů spotřebičů paliv.

Vyhláška č. 111/1981 Sb. reagovala na požadavky v době, kdy vznikala a přebírala některá ustanovení ještě z předešlé legislativy. Především je nutné zmínit fakt, že v posledních letech došlo ke změně vytápění objektů. V době vzniku vyhlášky č. 111/1981 Sb. byl převažujícím způsobem topení na pevná paliva. V současné době, kdy jsou velmi rozšířené především plynové kotelny a tepelné spotřebiče na plyn, se vzhledem k energetickým úsporám, ale zejména  k ochraně životního prostředí stále častěji ustupuje od topení klasickými pevnými palivy.

Vyhláška č. 111/1981Sb. v oblasti kontroly předepisovala při provozu plynových spotřebičů čištění komínů 4 x ročně – což bylo předimenzováno, ale naopak chyběla komplexnost, která by zajistila požadovanou úroveň bezpečnosti. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. předepisuje kontrolu spalinové cesty 1 x ročně, čištění 1 x ročně, což z ekonomických důvodů většina provozovatelů nebo vlastníků zdrojů vytápění nechá provést z důvodů snížení nákladů ve stejný termín.

 

Nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti  při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv vstoupí v platnost 1. ledna 2011. Jak již bylo uvedeno výše, stanoví termíny kontrol, revizí a čištění spalinových cest, dále čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů. Dále upravuje odbornou způsobilost k jednotlivým úkonům a stanovuje rozsah a podobu dokumentace, která bude při provozu spalinových cest vyžadována.

 Zásadní změnou je snížení četnosti a rozšíření rozsahu kontrol a čištění. Celý systém je nastaven na filozofii komplexnosti a tím i větší úrovně bezpečnosti. Již nebude probíhat pouze čištění komínu ze střechy do neúčinné výšky komína o délce 1/10 účinné výšky komína, ale půjde o kontroly a čištění spalinových cest, kdy osoba odborně způsobilá (životnost v oblasti kominictví) bude kontrolovat celou spalinovou cestu, tzn. od spalinového hrdla spotřebiče až do volného ovzduší; spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy. Spalinovou cestu bude osoba odborně způsobila (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví) kontrolovat a čistit podle druhu paliva připojeného spotřebiče a výkonu spotřebiče 1 až 3 x ročně. Např. u spotřebičů na plynná paliva připojených ke spalinové cestě se bude kontrola a čištění provádět 1 x ročně. V případě připojených spotřebičů na pevná paliva bude o četnosti rozhodovat především výkon připojeného spotřebiče a druh provozu.Čištění spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče do 50kW včetně bude možné provádět svépomocí. Právnická nebo fyzická osoba provádějící čištění musí učinit zápis do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.V návaznosti na nové nařízení vlády došlo ke změně normy, kde již nejsou uvedeny podmínky pro revize spalinových cest, které se přesunuly do zmiňovaného nařízení vlády. Nařízení vlády stanovuje, kdy bude nutné revizi spalinové cesty provést, a především kdo je oprávněn tyto revize provádět. V příloze č. 3 k novému nařízení vlády je vzorová revizní zpráva spalinové cesty.  

Další novinkou v nařízení vlády je povinnost odborně způsobilé osoby, která při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

 

V novém nařízení vlády na rozdíl od vyhlášky nejsou uvedeny povinnosti jednotlivých subjektů ve vztahu k spalinovým cestám a spotřebičům. Je zde pouze obecná klauzule „Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.“

 

V souvislosti s nařízením vlády č.91/2010 Sb. byla v říjnu letošního roku aktualizována i norma ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Společenstvo kominíků ČR vydalo pod záštitou Hospodářské komory technická pravidla praxe „TPK 01-01 Kontrola spalinových cest“ a „TPK 03-01 Čištění spalinových cest“, kde lze nalézt podrobný výpis úkonů, které musí být provedeny v rámci kontroly nebo čištění spalinových cest. Český plynárenský svaz spolu s organizací GAS s.r.o. v nejbližších dnech vydají TPG 941 02 Komíny kouřovody, odtahy spalin – Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Revize spalinových cest.

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

Výkon připojeného spotřebiče

ČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetněČištění spalinové cesty3 x2x3x1x
Kontrola spalinové cesty1x1x1x
Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí a kondenzátu1x1x1x
nad 50 kWKontrola a čištění spalinové cesty2x1x1x
Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí a kondenzátu2x1x1x
Čištění spotřebiče paliv2xnejméně podle návodu výrobce

91_2010_o_podminkach_pozarni_bezpecnosti_pri_provozu_kominu_kourovodu_a_spotrebicu_paliv.pdf 91_2010_o_podminkach_pozarni_bezpecnosti_pri_provozu_kominu_kourovodu_a_spotrebicu_paliv.pdf (64,06 KB)

Nahoru